۱۳۹۶ آذر ۶, دوشنبه

01

روزها را برای هیچ می شمارم برای هیچ

۱۳۹۴ فروردین ۱۰, دوشنبه

گذشته ای که نابود شد